Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego


Organizator: Małopolski Kurator Oświaty

Cele:

  • Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji,
  • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
  • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia,
  • motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
  • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

Adresaci: Uczniowie gimnazjów.

Liczba edycji: .

Rok pierwszej edycji: .

Rok ostatniej edycji: 2009.

Zasięg terytorialny: Regionalny (woj. małopolskie).

Liczba uczestników najnowszej zakończonej edycji:

Forma organizacyjna: Konkurs bezpośredni, trzyetapowy (etap szkolny, rejonowy i wojewódzki). W etapie rejonowym konkursu może wziąć udział co najwyżej 800 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, jednak nie mniej niz 50% punktów możliwych do uzyskania. W etapie wojewódzkim konkursu może wziąć udział co najwyżej 200 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie rejonowym. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 40 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał czterdziesty finalista. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze danej szkoły, który powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z których przynajmniej jeden jest nayczycielem matematyki. Za organizację i przebieg etapu rejonowego konkursu odpowiadają przewodniczący komisji rejonowych powołanych przez Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego oraz Dyrektorów Delegatur. Natomiast za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiada przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej powołanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły. Na etapie rejonowym i wojewódzkim prace uczniów są oceniane przez dwóch niezależnych nauczycieli (członków komisji rejonowej i odpowiednio wojewódzkiej) zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. Komisje rejonowe oceniają prace uczniów w ściśle określonym wspólnym czasie. Podczas oceniania członkowie wszystkich komisji pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Prace komisji monitorują członkowie komisji wojewódzkiej. Na etapie wojewódzkim za prawidłową organizację i sposób oceniania prac uczniów odpowiada wiceprzewodniczacy komisji wojewódzkiej. Tematyka konkursu oparta jest na aktualnych treściach matematycznych zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Formuła zadań: Zadania otwarte i test. W etapie rejonowym zestaw konkursowy zawiera 14 zadań, w tym 4 zadania otwarte oraz 10 pytań testowych z jedną odpowiedzią poprawną. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskaż 30 punktów. W etapie wojewódzkim zestaw konkursowy zawiera 16 zadań (5 zadań otwartych i 9 pytań testowych jednokrotnego wyboru). Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać 36 punktów. Na rozwiązanie zestawu zadań w każdym z etapów uczniowie mają 120 minut.

Nagrody i przywileje: Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymują zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju. Laureaci konkursu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od obowiązujacych w niej kryteriów (na mocy par.8 ust.8 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232)). Laureaci konkursu otrzymują celujacą roczną ocenę klasyfikacyjną z matematyki oraz są zwolnieni z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Laureaci konkursu otrzymują także nagrody i wyróżnienia.

Kontakt: