Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Warunki przyjęcia

Ze Statutu Stowarzyszenia

§ 7

  1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.
  2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która: ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych i która jest szczególnie aktywna w działalności związanej z edukacją matematyczną.
  3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje przez zatwierdzenie przez Zarząd deklaracji członkowskiej osoby starającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu w drodze uchwały.
  4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
  5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która posiada szczególne zasługi w dziedzinach objętych celami działalności Stowarzyszenia.

Formularz

Dostępny jest formularz zgłoszeniowy. Formularz po wydrukowaniu i wypełnieniu należy wysłać na adres Stowarzyszenia.